GDPR

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Správce Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., se sídlem Dygrýnova 816/8, Praha 14 – Černý Most, IČO 00473146, zastoupený Alenou Jančíkovou (ředitelka)

zpracovává Vaše osobní údaje výlučně v souvislosti s plněním své zákonné povinnosti zapsaného spolku (členská základna), registrovaného poskytovatele sociálních služeb (odborné sociální poradenství), realizátora projektu podpořeného finančními prostředky ESF z Operačního programu Zaměstnanost (Peer mentoring), dále s plněním povinnosti vést řádně účetnictví a daňovou evidenci, vést pracovně-právní agendu, svým právem požadovat úhradu členských příspěvků a evidovat údaje o jejich zaplacení a další osobní a citlivé údaje na základě Vašeho souhlasu (Vozejkov, VozejkMap, Hvězdný bazar) či na základě smlouvy (podpora bydlení, půjčování automobilů a kompenzačních pomůcek).

Interní směrnice o zpracování osobních údajů ke stažení ZDE.

Vaše práva v souvislosti se shromažďováním osobních údajů:

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Máte právo na přenositelnost údajů – na Vaši žádost může CZEPA jako správce údajů předat Vámi specifikované osobní či citlivé údaje jinému správci (například jinému poskytovateli sociálních služeb). Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni podle právních předpisů vést.

Jako subjekt údajů můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Informace pro subjekt údajů – klienty odborného sociálního poradenství

  • Zájemci o službu a klienti odborného sociálního poradenství mohou vystupovat/čerpat službu anonymně.
  • Pokud z povahy dotazu/zakázky klienta je nezbytné konzultovat v souvislosti bližších identifikačních údajů (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, email) či citlivých údajů jako jsou podrobnosti zdravotního stavu (např. zdravotní indikace jednotlivých sociálních dávek a příspěvků), je klientovi nabídnuta možnost odborné komplexní konzultace za podmínky sdělení bližších relevantních informací. V případě, že klient poskytne bližší informace o svém zdravotním stavu, považuje se toto jednání za vyjádřený vědomý souhlas se zpracováním a uchováním těchto citlivých údajů ze strany oprávněných pracovníků asociace CZEPA (sociální pracovnice, specialistka na spinální problematiku). Archivace takových citlivých údajů podléhá skartačnímu řádu ve lhůtě 10 let od posledního kontaktu klienta s pracovníky odborného sociálního poradenství. Na žádost klienta (telefonicky, e-mailem) je možné souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat – poté jsou poskytnuté osobní a citlivé údaje skartovány dříve (např. neprodleně po splnění zakázky).
  • Pracovníci CZEPA se hlásí ke kodexu chování – Etický kodex České asociace paraplegiků – CZEPA.
  • Bližší informace o zpracování osobních údajů (záznamy o zpracování, záznam o komunikaci se subjektem údajů aj.) CZEPA doloží subjektu údajů na vyžádání.

Informace pro subjekt údajů – klienty sociální rehabilitace Peer mentoring

  • Zájemci o službu jsou informováni o způsobu zpracování osobních údajů. Klienti sociální rehabilitace Peer mentoring čerpají službu na základě uzavřené ústní dohody o poskytování služby. Osobní údaje jsou evidovány na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
  • Pokud z povahy zakázky klienta je nezbytné konzultovat v souvislosti bližších identifikačních údajů či citlivých údajů jako jsou podrobnosti zdravotního stavu (např. zdravotní indikace jednotlivých sociálních dávek a příspěvků), je klientovi nabídnuta možnost odborné komplexní konzultace za podmínky sdělení bližších relevantních informací. V případě, že klient poskytne bližší informace o svém zdravotním stavu, považuje se toto jednání za vyjádřený vědomý souhlas se zpracováním a uchováním těchto citlivých údajů ze strany oprávněných pracovníků asociace CZEPA (sociální pracovník, peermentor/ka, specialistka na spinální problematiku). Archivace takových citlivých údajů podléhá skartačnímu řádu ve lhůtě 10 let od posledního kontaktu klienta s pracovníky sociální služby. Na žádost klienta je možné souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat – poté jsou poskytnuté osobní a citlivé údaje skartovány dříve (např. neprodleně po splnění zakázky). zůstává anonymizovaný záznam o poskytnutí služby pro účely kontroly ze strany registrujícího subjektu či inspekce kvality sociální služby.
  • Pracovníci CZEPA se hlásí ke kodexu chování – Etický kodex České asociace paraplegiků – CZEPA.
  • Bližší informace o zpracování osobních údajů (záznamy o zpracování, záznam o komunikaci se subjektem údajů aj.) CZEPA doloží subjektu údajů na vyžádání.

Podle individuálních potřeb klienta využíváme v registrovaných sociálních službách metodu případové spolupráce – case management (Metodika_příp_spol.pdf). S vědomím klienta a jeho souhlasem spolupracujeme s více odborníky/pracovišti na řešení jeho nepříznivé sociální situace.