Publikace

Brožura nabízí orientační přehled, na kterém úřadě či instituci můžete hledat rozličnou pomoc. Přináší informace o tom, co si kde můžete vyřídit a stručné popisy k jednotlivým příspěvkům, dávkám a službám. Brožura je určena pro všechny, kteří se potřebují zorientovat v sociálním systému pro osoby se zdravotním postižením..

Vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Evropské unie v rámci projektu „CZEPA – Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring“

Autor, rok vydání: kolektiv autorů; 2022
Rozsah publikace: 19 stran

CO JE DOBRÉ VĚDĚT… KDYŽ CHCEŠ SEDĚT ZDRAVĚ
CVIČENÍ NA DOMA
LÉČBA A REHABILITACE PRO PACIENTY S MÍŠNÍ LÉZÍ

CO JE DOBRÉ VĚDĚT… KDYŽ CHCEŠ SEDĚT ZDRAVĚ

Zdeňka Faltýnková, 2015

Průvodce výběrem vozíku, antidekubitního sedacího polštáře a zdravým sezením pro uživatele vozíku po spinálním traumatu, jejich blízké, terapeuty a asistenty. Publikace je určena zejména pro „začínající“ uživatele vozíku, kteří si vybírají svůj první vozík a antidekubitní sedací polštář. Dále je návodem pro ty, kteří plánují výměnu svého současného vozíku za nový.

Vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.

rozsah publikace: 19 stran 

CVIČENÍ NA DOMA

kolektiv autorů, 2014

Brožura je určena především pro tetraplegiky. Mnoho cviků však mohou využít i paraplegici a vozíčkáři s jinou diagnózou. Brožura obsahuje, kromě jiného, obecný popis cvičební jednotky, tématické celky protahovacích cvičení a procvičování jednotlivých partií s asistencí i možnosti autoterapie a především posilování svalstva trupu a horních končetin v různých polohách včetně využití cvičebních pomůcek.

Vydala Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN v Motole v Praze ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků – CZEPA.

rozsah publikace: 42 stran

LÉČBA A REHABILITACE PRO PACIENTY S MÍŠNÍ LÉZÍ

Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., 2012

Příručka pro praktické lékaře. Cílem materiálu je přiblížit odborníkům problematiku spinálního poškození a pomoci při řešení zdravotních problémů jejich pacientů.

Vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

rozsah publikace: 15 stran 

PRŮVODCE SPRÁVNÉHO VÝBĚRU VOZÍKU
VŠE OKOLO TETRAPLEGIE
DESATERO MOUDRÉHO VOZÍČKÁŘE

PRŮVODCE SPRÁVNÉHO VÝBĚRU VOZÍKU

Zdeňka Faltýnková, 2013

Publikace je určena pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují a revizní lékaře, kteří jsou zodpovědní za kladné či záporné stanovisko zdravotní pojišťovny.

Vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.

rozsah publikace: 15 stran 

VŠE OKOLO TETRAPLEGIE

Zdeňka Faltýnková, 2012

Autorka v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je pro zúčastněné složité, avšak pro zvládání nové životní situace zásadní. Tato publikace by měla být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata: Jakou má mícha funkci; Co se stane při poškození míchy a jaká je prognóza; Jaké mohou vzniknout komplikace; Jak probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí publikace jsou také osobní příběhy konkrétních mužů a žen s tetraplegií.

Vydala Česká asociace paraplegiků  – CZEPA za podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižení občany.

rozsah publikace: 59 stran

DESATERO MOUDRÉHO VOZÍČKÁŘE

Zdeňka Faltýnková, 2012

Průvodce pro klienty s poškozením míchy obsahuje deset základních témat: Proč je důležité porozumět důsledkům a komplikacím poškození míchy?; Proč je důležité často měnit polohu?; Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?; Proč je důležité vědět o nebezpečí autonomní dysreflexie?; Proč je důležité se zdravě stravovat?; Proč je důležitá pravidelná pohybová aktivita?;  Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?; Proč je důležité mít bezbariérový domov i pracoviště?; Proč je důležité se co nejdříve zajímat o sexuální život, partnerství a rodičovství po poškození míchy?; Proč je důležité co nejdříve získat informace o možnostech sociální podpory?

Vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

rozsah publikace: 14 stran 

JAK NA TO DOMA
CESTA K NEZÁVISLOSTI PO POŠKOZENÍ MÍCHY
PORANĚNÍ MÍCHY POHLEDEM SEXUOLOGA

JAK NA TO DOMA

KZS Fyzioterapie míšních lézí při UNIFY ČR ve spolupráci se Svazem paraplegiků, 2011

Při profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR vznikla v roce 2004 klinická zájmová skupina Fyzioterapie míšních lézí zastoupená iniciátorkou této publikace paní Zdeňkou Faltýnkovou. Tato skupina si dala mimo jiné za cíl vydávat tematické edukační materiály pro klienty s poškozením míchy, ale i další zájemce s pohybovým omezením, kteří jsou nuceni k pohybu používat vozík. Tato první brožura pod názvem „Jak na to doma“ obsahuje témata: polohování, strategie asistovaných a samostatných přesunů, MOTOmed v rehabilitační praxi a doma, vertikalizace – stoj s využitím pomocných prostředků, zásady správného výběru vozíku a nastavení kvalitní postury sedu. Brožura je celobarevná a její součástí jsou fotografie návodných ukázek a příkladů z praxe.

Vydala UNIFY ČR.

rozsah publikace: 33 stran 

CESTA K NEZÁVISLOSTI PO POŠKOZENÍ MÍCHY

Zdeňka Faltýnková, MUDr. Jiří Kříž, PhDr. Alena Kábrtová, 2004

Inspirací a podnětem byla kniha Světové zdravotnické organizace (WHO) „Promoting Independence Following a Spinal Cord Injury“, určená lidem po poškození míchy, jejich rodinám a středním zdravotnickým pracovníkům, kteří s těmito lidmi pracují. Publikace neobsahuje vyčerpávající rozbor problematiky jednotlivých probíraných okruhů. Jejím cílem je upozornit na základní a nejdůležitější oblasti, které je třeba v souvislosti s adaptací na stav po poranění míchy řešit. Naopak obsahuje celou řadu černobílých fotografií, které názorně doplňují textovou část. Kromě úvodu do problematiky míšního poškození publikace obsahuje tato témata: prevence dekubitů, nácvik močení a stolice, prudké bolesti hlavy a vysoký krevní tlak, otoky, bolest, cvičení, přesuny, oblékání, problematika sexuality, poškození míchy u dětí, částečné poškození míchy, bydlení aj.

Vydal Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR.

rozsah publikace: 83 stran

PORANĚNÍ MÍCHY POHLEDEM SEXUOLOGA

MUDr. Taťána Šrámková, 1998

Publikace je věnována následkům poranění míchy v souvislosti se sexuální problematikou a partnerskými vztahy. Autorka se rovněž zabývá otázkou rodičovství mužů – paraplegiků a tetraplegiků.

Vydal Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR a firem Pharmacia & Upjohn s.r.o., Serona Pharma Services s.r.o.

rozsah publikace: 108 stran 

PARAPLEGIE, TETRAPLEGIE
PARAPLEGIE, TETRAPLEGIE, MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘE

PARAPLEGIE, TETRAPLEGIE

Zdeňka Faltýnková a kol., 1997

Publikace je určena především těm, kteří musí náhle hledat odpověď na otázku, jak žít po poranění míchy. Užitečná je i pro studenty fyzioterapie, ergoterapie a všechny další, kdo chtějí pomáhat.

Vydal Svaz paraplegiků s finanční podporou MZ ČR.

rozsah publikace: 55 stran 

PARAPLEGIE, TETRAPLEGIE, MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘE

Svaz paraplegiků, 1997

Odborné konference s mezinárodní účastí začal Svaz paraplegiků (nyní Česká asociace paraplegiků – CZEPA) pořádat v době, kdy na celém území ČR byla pouze jediná spinální jednotka. Odborníci ze zahraničních spinálních center Švýcarska, Itálie a Německa přednášeli o významu spinálního programu a komplexní péče, mezi vydanými příspěvky najdete témata prožívání a zpracování psychosociálního traumatu pacientů s ochrnutím a o poskytování psychologické podpory, předcházení a léčba dekubitů, partnerský a sexuální život ochrnutých žen, ergoterapeutické přístupy a další.

rozsah publikace: 33 stran 

BYDLENÍ BEZ BARIÉR

Potřebuji bezbariérový byt. Chci zpřístupnit dům i lidem s hendikepem. Na začátku příběhu přestavby je nezbytná potřeba či dobrý záměr. Dále je potřeba množství informací. A ty nabízí příručka Bydlení bez bariér. Sborník rad a nápadů, jak přistupovat k návrhům bezbariérových úprav místností bytu či rodinného domu pomocník při vytváření vlastního bydlení pro osobu s omezením pohybu
informace jsou doplněny o obrazový materiál a využitelné kompenzační pomůcky.

Vydala Liga vozíčkářů, 2011.

PARTNEŘI