Odborné konference

Pravidelně organizujeme odborné konference se spinální tématikou pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky i vozíčkáře. V historii byly pořádány konference s mezinárodní účastí odborníků zahraničních spinálních center (na podporu vzniku spinálního programu v ČR), v dalších letech byl bonusem odborných konferencí benefiční výtěžek pro spinální jednotky. 

8. multioborová odborná konference / 5.11.2021

Konference “Léčba a rehabilitace spinálních pacientů před 30 lety a dnes” se konala v pátek 5. listopadu 2021 za účasti mnoha předních odborníků na spinální problematiku.

Konference plná praktických informací

I tato konference CZEPA se těšila velké účasti. Přítomných 113 účastníků navštívilo moderní bezbariérový prostor Chvalská stodola od Chvalský zámek a vyslechlo 18 přednášek od předních lékařů (MUDr. Richard Lukáš, ředitel Krajské nemocnice Liberec; Doc. MUDr. Jiří Kříž, PhD., primář spinální jednotky Motol a předseda České společnosti pro míšní léze ČLS JEP; MUDr. Jan Pazour, primář spinální jednotky Liberec), fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, právníků, sociálních pracovníků a zástupců neziskových organizací, kteří se profesně věnují podpoře lidí s poraněním míchy.

Účastníci konference si mohli vyslechnout zajímavé příspěvky např. :

  • Zlomeniny končetin u plegiků. Operovat či neoperovat? – MUDr. Jan Pazour, primář spinální jednotky Liberec
  • Retrospektiva spinálního programu v ČR – MUDr. Richard Lukáš Ph.D., ředitel Krajské nemocnice Liberec
  • Příčiny úmrtí během prvních 15 let po poranění míchy – Doc. MUDr. Jiří Kříž PhD., primář spinální jednotky FN Motol
  • Význam terapie ruky u tetraplegie – Mgr. Zuzana Gregorová, ergoterapeutka Centra Paraple
  • Novodobá historie CZEPA – Alena Jančíková, ředitelka CZEPA
  • Zpět na vozík – Bc. Klára Nováková, fyzioterapeutka RÚ Hrabyně
  • Ohlédnutí do mé historie činnosti pro vozíčkáře – Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka CZEPA
  • Pilotní projekt hlasové aplikace Laura – Bc. Adéla Krahulcová, ergoterapeutka spinální jednotky FN Motol
  • Dekubity kolem dokola – Mgr. Iva Sedláčková, spol. B Braun Medical

Přednášky můžete zhlédnout na kanále CZEPA – YouTube

Dále se mohli seznámit s kompenzačními pomůckami vystavujících společností u reprezentačních stánků a navázat kontakty s kolegy z oboru.

Děkujeme všem přednášejícím a zúčastněným za milé setkání a za společné zamyšlení nad problematikou spinálních pacientů v ČR.

Za finanční podporu děkujeme:

Magistrát hl. města PrahyBBraun

Vážení organizátoři konference CZEPA v Liberci 2013! Chtěla bych Vám velmi poděkovat za pozvání na tuto akci. Měla jsem možnost vyslechnout řadu velice zajímavých sdělení z odborné praxe, ale zejména osobní zkušenosti klientů. Tyto zpětné vazby jsou pro naši práci nesmírně důležité, protože nám pomáhají porovnávat naše profesionální hlediska s reálným životem. Byla jsem velmi mile překvapena vstřícnou atmosférou celé konference, ocenila jsem nabídky vystavovatelů a možnost vyzkoušet některé nové pomůcky. Vzhledem k tomu, že jsem na tomto typu akce již delší dobu nebyla, bylo pro mě velkým překvapením, kam se klienti s paraplegií a kvadruplegií posunuli a jakých jsou schopni výkonů. Ve své další praxi použiji nejen odborné znalosti získané na konferenci, ale i velmi praktické a pro mě nové informace z oblasti služeb pro pacienty s disabilitou. Svým kolegům i pacientům předám řadu cenných kontaktů. Ještě jednou vřelé díky za pozvání a hodně sil do dalších aktivit !!

MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBAPrimářka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1.LF UK Praha