Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství
Logo EU
Odborné sociální poradenství je finančně podpořeno Evropskou unii.

Poskytovatel sociální služby

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Registrovaná sociální služba – CZEPA – odborné sociální poradenství, č. 2225351

Poslání

Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.

Cílem odborného sociálního poradenství asociace CZEPA je poskytovat informace, rady, pomoc a podporu osobám s poškozením míchy (a jejich blízkým), kteří se vzhledem ke svému získaném handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Cílová skupina

Osoby ochrnuté po poškození míchy, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami vyřešit, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Dále je služba poskytována osobám s jiným druhem tělesného postižení – např. DMO, roztroušená skleróza, rozštěp páteře.

Věková kategorie klientů

Služba je poskytována klientům bez omezení věku.

Zásady poskytování služby

 • ochrana základních lidských práv a svobod
 • odbornost
 • komplexnost
 • dostupnost
 • individuální přístup
 • bezplatné poradenství
 • důstojnost a důvěrnost
 • osobní, telefonické, e-mailové a on-line poradenství
 • možnost zachování anonymity

Kapacita služby

Ambulantní forma – 1 klient, terénní forma – 2 klienti (tzv. okamžitá kapacita).

Úhrada za službu

Služba je klientům poskytována bezplatně.

Místo poskytování služby

 1. ambulantní – Dygrýnova 816/8, 198 00  Praha 14
 2. terénní
  • telefonicky, e-mailem, on-line – dle místa pobytu klienta
  • osobně – na území hl. m. Prahy

Provozní doba
Pracovní dny 8:00–16:00 hod. pro ambulantní i terénní formu služby

Kontaktní osoby

 • Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice, e-mail: sixtova@czepa.cz, 608 043 331
 • Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice, e-mail: kupkova@czepa.cz, 775 980 952
 • Zdeňka Faltýnková, pracovnice v sociálních službách, e-mail: faltynkova@czepa.cz, 607 453 501
 • Mgr. Šárka Plaštiaková, vedoucí pracovnice – metodička, email: plastiakov@czepa.cz, 773 483 083

Smlouva

Smlouva o poskytování služeb je obvykle ústní, v odůvodněných případech či na žádost klienta může být písemná.

Oblasti podpory

 • Poradenství je komplexní, zaměřuje se zejména na podporu sociálních pracovnic v tématech dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, sociálních služeb, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižním, financování kompenzačních pomůcek, problematiku invalidních důchodů; v týmu s pracovnicí v sociálních službách (spinální specialistkou) na podporu v tématech bezbariérových úprav bydlení, poradenství ve výběru vhodných kompenzačních pomůcek a také předcházení a řešení zdravotních komplikací, omezujících sociální začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti atd.
 • V případech, kdy je identifikována potřeba odborné právní podpory v oblasti sociálního práva (např. příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, invalidní důchod), využijí sociální pracovnice konzultace externího právníka, který nepřímou formou poskytne odbornou radu/stanovisko/podporu (vyjádření právníka klientovi zprostředkovává sociální pracovnice, která s klientem následně dokončuje zakázku). Dále můžeme zprostředkovat kontakt na specialisty práva – týká se témat odškodnění úrazu.

Odborné sociální poradenství můžete využít

 • osobně (přednost mají předem objednaní klienti),
 • telefonicky,
 • písemně emailem či dopisem,
 • on-line (obvykle prostřednictvím platformy Google Meet)
 • prostřednictvím anonymní poradny na komunitním portálu Vozejkov 
 • osobně na akcích asociace CZEPA.

Práva klienta

 • v případě zájmu zůstat v anonymitě
 • na ochranu osobnosti a s tím souvisejících osobních údajů (standard č. 6 OSP CZEPA)
 • právo požadovat uzavření písemné smlouvy o poskytování odborného sociálního poradenství
 • přizvat si ke konzultaci další osobu, kterou si klient přeje
 • nahlížet do spisu, pokud je o daném klientovi veden či do evidence intervencí, které byly klientovi poskytnuty
 • stěžovat si na průběh a kvalitu poskytovaných služeb (standard č. 7 OSP CZEPA), v případě stížnosti být informován o závěrech šetření způsobem, kterým si stěžovatel určí
 • požádat o výměnu sociální pracovnice
 • požádat o výpis o poskytované službě odborného sociálního poradenství
 • kdykoliv a bez udání důvodu ukončit spolupráci se službou odborného sociálního poradenství

Povinnosti klienta

 • aktivně spolupracovat při řešení jeho/její nepříznivé sociální situace
 • nepřenášet kompetence či odpovědnost za řešení situace na odborné pracovníky služby
 • v případě předem domluvené konzultace se dostavit včas (případně se ze smluvené konzultace alespoň 24 hodin předem omluvit)
 • nepřicházet na konzultace pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek
 • zdržet se jakýchkoliv způsobů a projevů agrese během čerpání služby a během přítomnosti v kanceláři CZEPA

Pro zkvalitnění našich služeb budeme rádi za vyplnění DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI  – k vyplnění ZDE.REFERENCE

Nejen informace byly užitečné, ale jednalo se za 1. přímo o vyřízení špatně přiznaného stupně Příspěvku na péči, (z III. st. na IV.), a za 2. zamítnutí instalace schodišťové sedačky (manžel má IV. stupeň postižení), což bylo pro mne nepochopitelné. Oba případy, pracovnice CZEPY, obhájily a vyřídily. Kdykoli potřebuji v něčem poradit, mohu se s jistotou na ně obrátit. 

Ano, díky vysvětlení a informacím, které jsem v CZEPA dostala, jsem se dokázala zorientovat ve své situaci, v tom, na co mám nárok, zda je správné se hájit a jak svou situaci vyřešit. Byly mi vysvětleny přesně kroky a možné scénáře, jak by situace mohla dopadnout. I díky zkušenostem jiných klientů a hlavně zkušenostem a praxí pracovníků v CZEPA.

Přátelé, z pozice kvadruplegika bych se rád a cítím i určitou povinnost v tom, se s Vámi krátce podělit o zkušenost, kterou jsem získal při spolupráci s pracovníky České asociace paraplegiků (CZEPA), při mém snažení o přeřazení z III. do IV. stupně ohledně příspěvku na péči. Již při podání žádosti jsem byl od CZEPA kompletně informován o všem co je třeba udělat, jaký bude průběh a podpořili moji žádost jasným a zcela přesným vyjádřením ohledně mého zdrav. stavu v podpůrném dopisu. Nicméně po téměř roční anabázi jsem obdržel konečné rozhodnutí od MPSV s tím, že přeřazení se zamítá bez možnosti odvolání. Obrátil jsem se proto na CZEPA s žádostí o názor, zda má smysl se bránit a jak a jestli by mi příp. mohli pomoci, protože jsem byl přesvědčen, že rozhodnutí MPSV nebylo vzhledem k mému zdrav. stavu správné. Následná spolupráce byla naprosto perfektní ve všech ohledech! Informace, komunikace, instrukce co a jak musím obstarat, zásadní pomoc při vypracování žaloby, zkrátka vše bezchybné a to vše během dvouměsíční lhůty pro podání a hlavně během největších omezení kvůli pandemii Koronaviru! Kdyby byli na všech úřadech a institucích ve státě stejně schopní a ochotní lidé jako jsou v CZEPA, měli bychom – alespoň co se týče veškerého řešení s úřady apod. – blahobyt. Za vše co pro nás děláte, Vám patří obrovské díky! A Vy, kteří řešíte nějaký problém v souvislosti s životem po úraze, nebo Vás to brzo čeká, doporučuju se na CZEPA obrátit.


Název projektu: CZEPA – Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017173.
Odborné sociální poradenství je finančně podpořeno Evropskou unii.


PARTNEŘI