20. setkání sociálních pracovníků – 10 let spolupráce Expertní skupiny

Online formou se 24. 4. 2024 sešlo 16 sociálních pracovnic z 10 pracovišť spinálního programu a návazných organizací, poskytujících lidem s poškození míchy služby (zastoupeny byly pracoviště Spinální jednotka FN Motol a FN Ostrava; Spinální rehabilitační jednotka RÚ Hrabyně, Kladruby a Luže-Košumberk; asociace CZEPA; Centrum Paraple; ParaCENTRUM Fenix; Liga vozíčkářů a KŘIŽOVATKA handicap centrum).

Sociální pracovnice při 20. setkání projednávaly zejména tato témata:

 • Mapování bezbariérovosti kapacit azylových domů a nocleháren (výstupy z mapování)
 • Dostupnost bydlení pro nízkopříjmové osoby se zdravotním postižením
 • Zneveřejnění kontaktů na odborné pracovníky Úřadu práce (odpověď ÚP)
 • Uživatelské zkušenosti s elektronickým Registrem poskytovatelů sociálních služeb (odpověď MPSV)
 • Dostupnost psychologické/psychiatrické ambulantní konzultace v rámci pracovišť spinálního programu
 • Invalidní důchod pro žadatele mladšího 18 let
 • Novely zákona o sociálních službách (z. 108/2006 Sb.)
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty (z. 235/2004 Sb.)
 • Zkušenosti s procesem potvrzení hospitalizace více než 60 dní v souvislosti s žádostí o Příspěvek na péči 
 • Zkušenosti se zajištěním domácí zdravotní péče
 • Zkušenosti s uplatněním generální plné moci v rámci zajištění sociálních dávek

Setkání sociálních pracovníků a vznik Expertní skupiny iniciovala v roce 2014 asociace CZEPA. Vážíme si účasti všech zapojených pracovišť, vysoce kvalitní práce všech kolegyň sociálních pracovnic a poskytované podpory potřebným klientům. Těší nás možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, možnost konzultací legislativních témat. Společně se tak podílíme na zvýšení kvality sociálního zabezpečení osob s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin.

Zapsala: Hana Sixtová