Stop dekubitům: Každému třetímu vozíčkáři hrozí septický stav

Tisková zpráva České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.

Dekubity jsou pro lidi na vozíku po poranění míchy bohužel vždypřítomným strašákem. Jejich hojení je nesmírně zdlouhavé a náročné, navíc v České republice zoufale chybí v nemocniční péči tolik potřebné dekubitální jednotky nebo centra pro léčbu dekubitů. Ty by uměly zabránit zbytečnému zhoršení dekubitů, jež pak leckdy musí doslova hasit až plastická chirurgie a dlouhodobý pobyt na lůžku dlouhodobé péče. U příležitosti celosvětového dne Stop dekubitům tedy opět připomínáme, jak důležitá je prevence dekubitů a jejich včasné řešení.

CZEPA informuje o hrozivých statistikách (získané od klientů)

  • 60 % respondentů mělo dekubit v jakékoliv fázi
  • každému třetímu vozíčkáři s dekubitem hrozí septický stav, nutnost hospitalizace, několikaměsíční léčba, popřípadě plastické operace, v krajním případě život zachraňující amputace

Mezinárodní den Stop dekubitům

Samotný mezinárodní den Stop dekubitům se připomíná tradičně vždy třetí čtvrtek v listopadu, letos tedy 17. listopadu. Původcem myšlenky mezinárodního dne STOP dekubitům je organizace „European Pressure Ulcer Advisory Panel“ neboli EPUAP, jež byla vytvořena v Londýně v prosinci 1996, aby vedla a podporovala všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů. Zajímavostí je, že nově zvolenou prezidentkou EPUAP je prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která ze své pozice sděluje k problematice dekubitů následující poselství:

„Jsem přesvědčena, že i díky nově získané pozici v EPUAP bude možné realizovat další aktivity na podporu pacientů s rizikem vzniku proleženin a prosezenin. Nezbytné je získat na svou stranu plátce péče, kteří by měli podpořit intervence umožňující účelné prevence. Z dostupných výzkumů víme, že dekubity jsou vysoce preventabilní s využitím vhodných postupů. Jejich vznik je spojen nejen s fyzickým, ale i psychickým utrpením postižených osob a také s vysokými náklady na léčbu. Dekubity jsou také často příčinou snížené kvality života a předčasného úmrtí. Je třeba dále pracovat na zvyšování povědomí o této problematice mezi laiky i odborníky.“ 

Ministerstvo zdravotnictví ČR bude ve slavnostních prostorách Emauzského opatství na Praze 2 ve středu dne 16. 11. 2022 od 11.00 hodin pořádat jubilejní 10. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“, který shrne vytyčené cíle z předchozích období a zároveň přinese poznatky prezentované na evropských konferencích pro hojení ran (EWMA, EPUAP), hovořit se bude o Klinických doporučených postupech v oblasti hojení ran, multidisciplinárním přístupu k hojení ran, novinkám ve vzdělávání a o dalších zajímavých tématech.

Spinální specialistka CZEPA Zdeňka Faltýnková organizuje kulatý stůl za skupinu Terciární péče dne 23. 11. 2022. Tématem bude centrová péče o spinální pacienty s nadlimitními, tedy hlubokými a rozsáhlými dekubity, které je ohrožují na životě. Účastní se zástupci MZ ČR, České společnosti pro míšní léze, zástupci pacientských organizací CZEPA, Centra Paraple a ParaCENTRA Fenix (skupina terciární péče) včetně specialistů na léčbu dekubitů. 

Co jsou ale vlastně dekubity? 

Dekubity neboli proleženiny či prosezeniny jsou rány, které vznikají vlivem působení tlaku na určitou tkáň. Rozsah poškození tkáně ovlivňuje více faktorů, a to konkrétně: doba, po kterou tlak působí; intenzita tlaku; celkový stav pacienta; vlivy vnějšího prostředí (například vlhko). Při uzavření drobných cév jsou tkáně špatně zásobovány živinami a kyslíkem, čímž může docházet k jejich postupnému odumírání. Proleženiny se mohou vytvořit kdekoliv na těle. Nejnáchylnější k jejich vzniku jsou zejména oblasti s malou vrstvou svalové a tukové tkáně, u nichž tlak působí přímo proti kosti. Objevují se na místech, jako jsou paty či sedací kosti, a mohou se vytvořit i na sliznicích. U spinálních pacientů mluvíme o prosezeninách, jelikož dekubity vznikají převážně ze špatného či dlouhého sezení nebo nefunkčního antidekubitního sedáku.

Jak předcházet vzniku dekubitů? 

Pro prevenci vzniku proleženin a prosezenin je třeba pravidelně měnit polohu; jestliže se člověk nedokáže aktivně sám hýbat sám, je nutné jej polohovat. Důležitým prostředky jsou také nejrůznější antidekubitní pomůcky, jako jsou například speciální matrace, kroužky, dlahy a antidekubitní sedáky. Dále je dobré dávat pozor na předměty, které by mohly způsobit otlak (třeba i mobilní telefon). Riziková místa je nezbytné denně kontrolovat, pravidelně omývat, vysušovat a ošetřovat. Zdravě se stravovat by mělo být samozřejmé pro každého vozíčkáře.

Sedák pro spinální pacienty

Ve spolupráci s firmou Libella design byl vyvinut sedák pro spinální pacienty. Jednalo se o nápad spinální specialistky CZEPA Zdeňky Faltýnkové, který zhmotnila designérka Věra Kunhartová Vystrčilová ze studia Zdravý design. Na vývoji ale spolupracovalo mnohem více lidí: ať už fyzioterapeuti z Klinické zájmové skupiny Fyzioterapie  míšních lézí při UNIFY ČR či ergoterapeuti z klinické skupiny Spinalergo při Centru Paraple včetně klientů CZEPA. Sedák Libella Varia Seat by měl svými vlastnostmi zabezpečovat především prevenci vzniku prosezenin, ale umí také zásadním způsobem korigovat patologické postavení pánve a tím postavení těla i končetin.

K problematice sedáku dodává Zdeňka Faltýnková: „Antidekubitní sedák pro daného klienta musí splňovat dvě funkce — chránit před dekubity a stabilizovat pánev ve správném postavení. Zároveň se musí klient na sedáku cítit bezpečně, stabilně a komfortně. Proto je každý vozíčkář unikátní jedinec s individuálními potřebami.“ 

Kontakt

Alena Jančíková

ředitelka CZEPA

tel. č.: 608 124 252

e-mail: jancikova@czepa.cz 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.: Pomáháme již přes třicet let!

Psal se první porevoluční únor roku 1990, když došlo k založení Svazu paraplegiků hájícího práva lidí po poranění míchy. Od počátku své existence Svaz paraplegiků usiloval o kvalitní zdravotní péči – spinální program a otevření spinálních jednotek. V roce 1994 Svaz paraplegiků založil Centrum Paraple. V roce 2010 se Centrum Paraple osamostatnilo a v roce 2011 se organizace přejmenovala na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA.

Mezi dlouhodobé služby patří odborné zdravotní a sociální poradenství. Mezi nově nabízené služby provozované CZEPA patří například startovací byty, tréninkové bydlení pro tetraplegiky, VozejkMap – aplikace mapující bezbariérové místa v ČR, komunitní a informační portál Vozejkov, Hvězdný bazar – tréninkové pracoviště – či preventivní program pro mládež BanalFatal! V roce 2018 vznikla služba Peer mentoring – zkušení vozíčkáři provázejí lidi po poranění míchy v nové těžké životní situaci. Více o našich projektech na https://czepa.cz/