Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Budou přídavné elektropohony či segway, které využívají osoby s tělesným postižením, podléhat povinnému ručení? Máme pro Vás odpověď z Ministerstva financí ČR.

Zejména provozem elektrokoloběžek vzrůstá počet nehod s následky a škodou. To je důvodem návrhu nového zákona, který má nově od konce roku 2023 zavést povinné ručení na další specifikovaná motorová vozidla jako např. elektrokoloběžky či vozítka segway a jiné.

V souvislosti s návrhem zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaslala CZEPA dotaz na ministerstvo financí, kterým žádá upřesnění informací. Návrh uvedeného zákona zahrnuje několik významných změn. Jednou z těchto změn je i rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti pojištění odpovědnosti (tj. povinné ručení). Za vozidlo by se pro účely tohoto zákona mělo dle §2 rozumět:
a) Motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem,
1. Jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km.h -1, nebo
2. Jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší
než 14 km.h -1,
b) Přípojné vozidlo určené k užití s vozidlem podle písmene a).                                                                                                                                                                            

V návrhu zákona je sice uvedeno, že za vozidlo se po účely tohoto zákona nepovažuje vozík pro invalidy, nicméně mnoho osob se zdravotním postižením v posledních letech využívá technické možnosti doplňkových kompenzačních pomůcek, typu přídavné elektrické pohony k mechanickému vozíku. Klienti využívají i kompenzační pomůcky (nahrazující mechanický vozík v exteriéru) postavené na platformě osobního transportéru segway. 

Na základě výše uvedených skutečností jsme požádali Ministerstvo financí ČR o stanovisko, zda výše uvedené kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením lze v širším slova smyslu považovat za „vozík pro invalidy“ a v tomto duchu rozšířit navrhovanou zákonnou výjimku. 

Dne 20. listopadu jsme od ministerstva financí obdrželi odpověď, kterou níže citujeme:

„Pojem „invalidní vozík“ není v rámci současné ani nově navrhované právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podrobněji definován. Jeho definice není součástí implementované motorové směrnice. V rámci § 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že při překročení určitých technických parametrů (pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg) je takový invalidní vozík z hlediska tohoto zákona považován za silniční vozidlo kategorie Z, a jako takový podléhá schválení technické způsobilosti a registraci dle tohoto zákona (nepodléhá dle § 40 pravidelným technickým prohlídkám). 

Nicméně pro účely současného znění navrhovaného zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není takové eventuální překročení některých technických parametrů z hlediska povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti relevantní, neboť invalidní vozík (a to bez ohledu na jeho technické parametry jako je např. šířka či délka) není považován za vozidlo, a tudíž povinnosti pojištění odpovědnosti nepodléhá. 

S ohledem na znění článku 1 novely motorové směrnice je však podstatné, že za vozidlo se pro účely tohoto zákona nepovažuje vozík pro invalidy určený výlučně pro osoby s tělesným postižením (i krátkodobým). V tomto duchu lze pak nahlížet i na použití přídavných elektrických pohonů či kompenzačních pomůcek uvedených v příloze Vašeho dopisu, přičemž by nemělo být podstatné, ve kterém místě invalidního vozíku je motorek umístěn.“

Ač by tedy dle uvedené odpovědi z ministerstva financí neměly přídavné elektrické pohony či např. segwaye využívané osobou s tělesným postižením podléhat povinnému ručení, Ministerstvo financí ČR obecně doporučuje vždy zvážit uzavření pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu, jelikož vynětí z působnosti zákona nezbavuje povinnosti případnou újmu nahradit a její výše může být značná.

Zpracovala Monika Kupková, sociální pracovnice Odborného soc. poradenství CZEPA

Fotozdroj: CZEPA